1. Algemeen
1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst of Abonnement) aangaat middels inschrijving in het online lidmaatschap systeem , dan wel een aankoop voor een losse les of rittenkaart afrondt, wordt u lid, dan wel klant (hierna; het “Lid”) van Outdoorgym community handelend onder Outdoorgym community (hierna; “Outdoorgym community”).

2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en transacties van Outdoorgym community en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Outdoorgym community en het Lid.
2.2. Outdoorgym community is gerechtigd de op de Overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Outdoorgym community zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één maand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn

is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Outdoorgym community op correcte wijze zoals bepaald in artikel 3.5 te zijn ontvangen. Het bepaalde in artikel 3.5 is ook op de opzegging als bedoeld in dit artikel 2.2 onverkort van toepassing.

3. Lidmaatschap
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij de Overeenkomst aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. in het software programma.
3.2 Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de ingevoerde gegevens digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Outdoorgym community.
3.3 Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.2 met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij Outdoorgym community.
3.4 Abonnementen
Outdoorgym community biedt diverse abonnementsvormen aan met een verschillend gebruik van faciliteiten en verschillende contractsduur, waarbij de prijzen verschillen per Abonnement. Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het Abonnement worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de 1e dag van betaling.

Voor de verschillende abonnementsvormen geldt dat het Lid gedurende de looptijd van de Overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen Outdoorgym community zoals genoemd in het Abonnement. Voor een aantal specifieke faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd.

Ieder Abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 1 maand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

3.5 Opzegging
In het geval van een opzegging van de Overeenkomst binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens 1 gehele maand vóór de officiële einddatum van de minimale overeengekomen duur van de Overeenkomst wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale duur van de Overeenkomst wordt aangehouden. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de minimale overeengekomen duur van de Overeenkomst, of na de minimale duur van de Overeenkomst ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele maand. Opzeggen is alleen mogelijk via het software systeem, mondeling of per mail word niet toegepast.
3.6. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Outdoorgym community worden overgedragen.
3.7 .Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik maakt van de groepslessen.
Eenmalige kosten bij het afsluiten van de Overeenkomst zijn uitgesloten van de mogelijkheid tot herroepen.
3.8 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Outdoorgym community – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Outdoorgym community locaties of een met Outdoorgym community gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Bij een correcte opzegging op medische gronden of verhuizing zal mogelijkheid worden geboden om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3.9 Outdoorgym community mag de Overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso, iDeal vooruit voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van een maandelijkse betaling, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur van de Overeenkomst(of een verlenging daarvan).
4.2. Indien de Overeenkomst eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de groepsless van Outdoorgym community, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.
4.4. Outdoorgym community behoudt zich het recht voor om achterstallige bedragen te innen via SEPA automatische incasso.
4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Outdoorgym community te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten van Personalsport4you tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.6. Indien Outdoorgym community over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Outdoorgym community het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Outdoorgym community tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Outdoorgym community is ten allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.8. Outdoorgym community is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

5. Privacy
5.1. Outdoorgym community verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
5.2. Outdoorgym community verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Personalsport4you en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Outdoorgym community.
5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Outdoorgym community kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Outdoorgym community

6. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
6.1 Bij Overeenkomsten langer dan 12 maanden is het mogelijk voor de minimale duur van 2 weken en maximale duur van 12 weken per jaar het abonnement op te schorten, waar per opschorting € 10,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.
6.2 Per jaar zijn maximaal drie opschortingen mogelijk met een maximale totale duur van de opschorting van 12 weken.
6.3 Bij de eerstvolgende factuur wordt het abonnementsgeld voor de opschorting in mindering gebracht en verrekend.
6.4 Door opschorten schuift de einddatum van de Overeenkomst op met een periode die gelijk is aan de periode van de opschorting.
6.5 Een opschorting kan uitsluitend vooraf worden aangevraagd per mail op Outdoorgymcommunity@gmail.com.
6.6 Het is niet mogelijk om achteraf een opschorting met terugwerkende kracht aan te vragen.

7. Openingstijden
7.1. Outdoorgym community is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Deze aangepaste openingstijden zijn vermeld in de nieuws brief
7.2. Outdoorgym community is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
7.3. Outdoorgym community is bevoegd (delen van) de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

8. Klachten en informatieverplichting
8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Outdoorgym community worden doorgegeven.
8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Outdoorgym community kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.
8.3. In geval van klachten met betrekking tot Outdoorgym community dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de aanwezige medewerker en in tweede instantie tot Personalsport4you via email op Outdoorgymcommunity@gmail.com

9. Personal training
9.1. Outdoorgym community biedt personal training en small group trainingen aan. Deze trainingen zijn niet bij de Overeenkomst inbegrepen. Indien een reservering is gemaakt kan deze kosteloos tot 24 uur van te voren worden geannuleerd.
9.2 Bij annulering binnen 24 uur of wanneer het Lid niet verschijnt op de afgesproken tijd zal het volledige bedrag voor de training in rekening worden gebracht, dan wel zal een eerder aangekochte credit worden afgetrokken van het saldo.

10. Groepslessen
10.1 Voor alle groepslessen dient het Lid een reservering te doen in het online reserveringssysteem van Outdoorgym community. Indien een reservering is gemaakt kan deze kosteloos tot 4 uur van te voren worden geannuleerd.
10.2 Indien er korter dan 4 uur voor aanvang wordt geannuleerd of het Lid niet aanwezig is bij de gereserveerde training heeft Outdoorgym community het recht om kosten in rekening te brengen bij het Lid dan wel in geval van een rittenkaart een credit (rit) van het openstaande tegoed af te trekken.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Outdoorgym community is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Outdoorgym community of haar leidinggevenden.
11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Outdoorgym community, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

12. Slotbepalingen
12.1. Op alle door Outdoorgym community gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Login

Onthoud mijWachtwoord kwijt?

Meld je aan

Contactgegevens
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
Abonnement
IBAN
Naam rekeninghouder*
Accountgegevens

Boek jouw proefles